osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarOsmanlıda Eğitim Sistemi

Osmanlı devleti diğer devletlerde olduğu gibi eğitime önem vermiş. Vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim kurumları oluşturmuştur. Devlet veya vakıflar aracılığıyla kurulan bu müesseseler iki ana gruba ayrılmaktadır.
I.Örgün eğitim müesseseleri
II.Yaygın eğitim müesseseleri

I:Örgün eğitim müesseseleri
Bu müesseseler belli yaş ve bilgi birikimine sahip kişilerin belirli bir zaman ve dsipline göre yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.  Bu müesseseler askeri ve sivil olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.

1.sivil eğitim müesseseleri
a)Sıbyan mektepleri
Bu okullarda 5-6 yaşlarındaki çocuklara okuyup yazmayı, temel dini bilgileri, matematikte 4 işlemi öğretirlerdi. Bu okulların hocalarına muallim veya şakirt denmekteydi. Bu okulda okuyan kişilere de talebe, suhte,tilmiz gibi isimler denmekteydi. 4 yıllık eğitim verilen sıbyan mekteplerinde 1846'dan sonra elifba, kuran, ilmihal, tecvit, harekeli türkçe, muhtasar ahlakı memduha risalesi, sülüs ve nesih yazıları öğretilmeye başlanmıştır. Tanzimat döneminden sonra 3 yıllık mektebi iptidai olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir. osmanlı devleti döneminde kız çocuklarıda erkeklerle birlikte bu okullarda öğrenim görmüşlerdir. Bunun dışında Osmanlı da kız ve erkek çocukların ayrı ayrı okudukları müesseselerde bulunmaktaydı. 
b)Medreseler
islam tarihinde medrese orta ve yüksek seviyede eğitim veren kurumların ortak ismidir.  İslam dünyasının en yaygın ve köklü eğitim kurumudur. Medrese hocalarına müderris yardımcılarına ise muid denmekteydi. Medreseye giden kişilere ise danişmend, suhte veya talebe denmekteydi. Osmanlıda ilk medreseyi Orhan Gazi İznik'te 1331 de kurmuştur. Osmanlıda medreselerdeki ilk köklü değişim Fatih Sultan Mehmet  zamanında yapılmıştır. 
Osmanlı medreseleri umumi medreseler ve ihtisas medreseler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Umumi medreseler
 • Haşiye-i tecrit (yirmili) medreseler
 • Miftan (otuzlu) medreseler
 • Kırklı medreseler
 • Ellili medreseler
 • Sahn-ı seman medreseleri
 • Altmışlı medreseler
İhtisas medreseler
 • Darul kura
 • Darul hadisler
 • Daru-ş şifalar
Osmanlı medrese sistemindeki ikinci büyük değişme Kanuni Sultan Süleyman devrinde meydana gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devrinden sonra medreseler şu şekli almıştır.
 • İptidai hariç medreseleri
 • Hareketi hariç medreseleri
 • İptidahi dahil medreseleri
 • Hareketi dahil medreseleri
 • Musile-i sahn medreseleri
 • Sahnı seman medreseleri 
 • İptidai altmışlı medreseleri
 • Hareketi altmışlı medreseleri
 • Musile-i süleymaniye medreseleri
 • Süleymaniye medreseleri
 • Darul hadis medreseleri
XV ve XVI asırda Osmanlı eğitim sistemi en yüksek seviyesine ulaşmıştır.  XVII 'dan itibaren eğitim sistemi gerilemeye başlamıştır. 
Medreselerin bozulma sebepleri nelerdir?
 • Meval-i zadelerin zuhuru
 • İlim sahibi kişilerin ağa ve paşalara intisapları
 • Müderris ve kadıların cehalet içerisinde olmaları
 • Cehaletle fazlı birbirinden fark olunmama durumu  
Tanzimat Döneminde Eğitim
Bu dönemde Osmanlı eğitim ve öğretim müesseseleri devam ederden diğer yandan Avrupa eğitim ve öğretim müesseseleri açılmaya başlanmıştır. Bu Avrupai mektepler öncelikle askeri alanda yaygınlaşmıştır daha sonra sivil alanda ortaya çıkmıştır.
Osmanlıda Eğitim Sistemi

I.İlköğretim
Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullarda 7 yaşına basan kız ve erkek çocuklara ilkokul seviyesinde eğitim ve öğretim verilirdi. Daha sonra Fransız okulları sistemine uyarak bu okulların öğrenim süresi 4 yıldan 6 yıla çıkarılmıştır. Bu okullarda Türkçe, tecvit, ilmihal, hat, Osmanlı tarih ve coğrafyası, yurttaşlık bilgisi, resim, müzik ve beden terbiyesi gibi dersler öğretilmeye başlanmıştır. 
II.Ortaöğretim
Rüştiyeler, idadiler ve sultaniler olmak üzere üçe ayrılmıştır.
1)Rüştiyeler
II. Mahmut döneminde Sıbyan mekteplerinin yetersiz olduğu düşünülmüştür ve bunun üzerine rüştiyeler açılmıştır. İlk başta 4 yıl olan bu okullar daha sonradan 6 yıl olmuştur. Mektebi maarifi adliye rüştiyelerin ilkidir. 1867'ye kadar bu mekteplere müslüman çocuklar alınırken bu tarihten sonra gayrimüslimlerde alınmaya başlanmıştır. Bu okullarda dini ilimler, hesap, coğrafya, hendese, cebir, usulü defter, resim, müzik gibi dersler verilmiştir.
2)İdadiler
Ortaöğretimin ikinci kademesi olarak eğitim öğretim veren okullardır. İdadiler rüştiye mezunu olan müslim ve gayrimüslim çocukların bir arada ders yaptıkları yerlerdir. İdadilerin bütün masrafları vilayet maarif idadisi sandığından karşılanmaktaydı. idadilerin öğrenim süresi 3 yıldır. Türkçe, kitabet, Fransızca, cebir, tarih, coğrafya, kimya ve resim gibi dersler verilmektedir. 
3)Sultaniler
İdadiler seviyesinde Fransızca ve Türkçe ile eğitim öğretim yapan okullardır. Galatasaray Sultanisinin açılışıyla maarifimize girmiştir.  Fransız modeli bu mektepler hazırlık devresiyle birlikte 9 yılı kapsamaktadır. Sultanilerde Türkçe, Fransızca, Grekçe, ahlak, Latince, coğrafya, tarih, kozmografya, matematik, mekanik, kimya, fizik, ekonomi, güzel konuşma sanatı gibi dersler verilmekteydi. Darüşşafaka ve Robert koleji sultani tipi okullar arasındadır. 
III.Yükseköğretim
Üniversitenin karşılığı olan darülfünün ve yüksekokullardır.
a)Darülfünün
12 ocak 1863 de açılmıştır fakat bu tarihten sonra birkaç kez açılıp kapatılmıştır. 1908 tarihinde İstanbul Darülfünün olarak adı değiştirilmiştir. 
b)Yüksekokullar
 • mektebi mülkiyeyi şahane
İlk sivil yüksek okuldur. Kaymakamlık ve müdürlük gibi memurlar için açılan bir okuldur. Öğretim süresi 2 yıl olarak belirlenmiş daha sonra 4 yıla çıkarılmıştır. Daha sonra üniversitenin hukuk fakültesine bağlanmıştır.
 • mektebi tıbbiyeyi mülkiye
Tabip yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 5 yıl olan bu okul daha sonra 6 yıla çıkarılmıştır. Daha sonradan üniversitenin tıp fakültesine bağlanmıştır.
 • Mektebi hukuki şahane
Batı tipi mahkemelere eleman yetiştirmek amacıyla açılmıştır. Daha sonra üniversitenin hukuk fakültesi haline gelmiştir.
 • Hendeseyi mülkiye mektebi
Ülkenin sivil mühendis ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur. 
 • halkalı ziraat ve baytar mektebi
Ziraat ve baytarlık alanında ülkenin ihtiyacını karşılamak için kurulan okuldur.
II. Yaygın eğitim müesseseleri
Her yaş ve seviyedeki kişilere medreseler ve mektepler dışında verilen eğitim ve öğretimdir. Bu yaygın eğitim kurumları camiler, tekkeler, saraylar, darülmesnevi, kütüphaneler, sahaflar, loncalar, ulema evleri, kıraathaneler olarak sıralanabilmektedir.

Yayınlanma Tarihi : 03.11.2014 00:07:05

Osmanlıda Eğitim Sistemi Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Osmanlıda Eğitim Sistemi"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Padişah Lokumu

Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

Sultan Murat

Sultan Murat: Osmanlı padişahları içerisinde ismi Sultan Murat olarak geçen 4 padişah bulunur. Bütün bu padişahların özgeçmişlerinden özetle bahsedeceğiz. Sultan I. Murat: Babasının adı: Orhan Gazi Annesinin adı: Nilüfer Hatun Doğ...

Emir Sultan

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır. Nesebi ve HayatıSoyunun hazret-i Hüseyin’e dayandığı iddi...

Padişah Ahmet

Padişah Ahmet, 18 Nisan 1590 yılında Manisa' da doğmuş ve 22 Kasım 1617 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Padişah Ahmet 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur. Padişah Ahmet'in babası 3. Mehmet ve annesi Handan Vali...

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan: Medineli Müslümanlardan olan ve hicret esnasında Hz. Peygamber'i kendi evinde misafir eden sahabedir. Medineli tüm Müslümanlar Peygamber efendimizi kendi evlerinde konuk etmek istiyorlardı. Bu durum üzerine Peygambe...

Tanzimat

Tanzimat, Gülhane Hatt-ı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan, Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerine yöneldiği dönemi ifade eder. Sultan Abdülmecid’in tahta oturmasıyla yaptığı ilk iş Tanzimat Fermanı’nı i...

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlının Duraklama Dönemi: 1579-1699 yılları arasında ve  Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesi ile başlayan dönemdir. Deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi, merkezi yönetimin bozulması, devlet yönetiminde otoritenin bozulması, devlete ol...

Handan Sultan

Handan Sultan, 1576 yılında dünyaya gelmiştir. Tam ismi Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şan Hazretleri idi. Doğduğunda adı Helen olan Handan Sultan aslen Rum asıllıdır. Güzelliğinden dolayı o  dönemin Manisa sanca...

Sultan Selim

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa, şehzadenin başına gelen ve içler acıtan bir sonla biten taht kavgasında nefesi boğularak feda edilmiş bir hikaye. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen babası Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Şeh...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017