osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti: Bu yılın başlarında Osmanlı Devleti'nin kötü gidişini durdurmak, birlik ve bütünlüğü sağlamak için bir çok kurtuluş çaresine başvurulsa da hiçbir verim alınamamıştır ve Osmanlının yıkılışı kaçınılmaz olmuştur. XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından birçok değişimin etkisi XX. yüzyılın ilk yıllarında da görülür. Bu etkiler sonucunda yaşanan olaylar devletin kaderini de belirlemiştir. Osmanlı Devleti'nde iç karışıklıklar ve savaşlar devam ediyordu. Bundan dolayı XX. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı Devleti'nde yaşananlar;

Trablusgarp Savaşı Nedenleri:
 • İtalya'nın sömürgecilik yarışında geç kalması ve sanayisi için ham madde ve pazar arayışı,
 • Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı koruyabilecek durumda olmaması,
 • Hem coğrafi konumu nedeniyle hem de İtalya'ya yakın olan Trablusgarp'ın ticaret yolları üzerinde bulunması,
 • Trablusgarp'ın zengin petrol yataklarına sahip olması, 
 • Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'nın başlaması ile İtalya ile Uşi Antlaşması imzaladı. ( 18 Ekim 1912 ) Bu anlaşma ile Trablusgarp savaşı sona erdi.

Trablusgarp Savaşı Sonuçları:
 • Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da bulunan son toprağını da İtalyanlara bırakılmış ve bu kıt'adan tamamen çekilmiştir. 
 • Rodos ve on iki adayı ele geçiren İtalya Ege Denizinde etkin bir güç haline geldi.
Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarından mağlup çıktığı için İtalya'ya bıraktıkları adaları geri alacak güce sahip değildi. Bu nedenle İtalya adaları geri vermedi. On iki ada II. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar İtalya'da kaldı. Bu savaşta mağlup olan İtalya adaları Yunanistan'a bırakmıştır. 

Balkan Savaşlarının Nedenleri:
 • Rusya'nın emellerine ulaşmak için Balkan Devletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması,
 • Balkan Devletlerinin zayıflayan ve yıkılmakta olan Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da bulunan topraklarını ele geçirmek istemeleri,
 • Balkanlarda panislavizm politikasını takip eden Rusya'nın milliyetçilik fikirlerinden yararlanarak Balkan ulusları arasında uzlaşma sağlanması,
 • İngiltere'nin, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşmasından rahatsızlık duyması ve Reval görüşmeleri sonucunda Rusya'yı Osmanlı toprakları,boğazlar ve balkan politikasında serbest bırakması,
 • Avrupalı devletlerin Balkan Devletlerini kendi politikalarına uygun oldukları için desteklemeleri,
 • Osmanlı Devleti'nin politik bölünmüşlük içinde olması ve askeri birliklerinin bir kısmını terhis etmiş olması,
I. Balkan Savaşı:

Karadağlıların saldırısı ile I. Balkan Savaşı başlamıştır. ( 8 Ekim 1912 ) Bu savaş sırasında  Osmanlı Devleti'ne karşı Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ aralarında ittifak yapmışlardır. I. Balkan Savaşında Osmanlı ordusunun düzensiz olması ve askerlerin bir kısmının terhis edilmesi gibi nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti mağlup olmuştur.

I. Balkan Savaşının Sonuçları:
 • Osmanlı Devleti Balkan topraklarından Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere çekilmiştir.
 • Midye-Enez hattının doğusunda ki topraklar Osmanlı'nın elinden çıkmıştır.
 • I. Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. ( 28 Kasım 1912 )
 • İttihat ve Terakki partisi I. Balkan Savaşı'nda ki yenilgiden dolayı yıpranan Kamil Paşa Hükümeti'ni Babıali Baskını ile devirerek iktidarlığı eline geçirmiştir.
 • Bulgaristan Ege Denizine ulaşmıştır.
 • Bu savaştan sonra Osmanlıcılık fikrinin başarılı olamayacağı anlaşılmış, bunun yerine milliyetçilik fikri güçlenmiştir.
  20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

  /li>
 • Balkanlarda Türk azınlığı sorunu çıkmış Osmanlı Devleti'nin elinden çıkan Balkan topraklarından birçok Türk ve Müslüman Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmıştır. 
II. Balkan Savaşı:

Londra Antlaşmasına göre en fazla toprağı alan Bulgaristan olmuştur. Bundan dolayı büyük bir Bulgaristan Devleti'nin ortaya çıkması ve topraklarını Ege Denizi'ne kadar genişletmesi, Yunanistan ve Sırbistan'ın tepkisine neden oldu. Sonuç olarak Osmanlı Devleti'nden alınan toprakların paylaşımı Balkan ulusları arasında İkinci Balkan Savaşına neden olmuştur. Bu durumdan yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti harekete geçerek Kurmay Yarbay Enver Bey komutasında ki Türk ordusu Londra Anlatlaşmasında belirtilen Midye-Enez sınırını geçerek Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı.

Birinci Dünya Savaşı Nedenleri: ( 1914-1918 )
 • Fransız İhtilalinin getirdiği ulusçuluk akımı ve sanayi inkılabının getirdiği sömürgecilik yarışı,
 • Devletler arasında ki ekonomik yarış,
 • Almanya ile İngiltere arasında ki ham madde ve pazar arayışı,
 • Fransa'nın Alsas-Loren kömür havzasını geri almak istemesi,
 • Sömürgecilik yarışına geç katılan İtalya'nın Akdeniz' de etkinliğini arttırmak ve yeni sömürge yerleri elde emek istemesi,
 • Rusya'nın dünya ticaretinde pay sahibi olmak amacı sıcak denizlere ulaşmak ve Balkanlarda otoritesini arttırmak için Slav toplulukları kendi iradesi altında birleştirmek istemesi,
 • Avusturya-Macaristan veliahtının Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürülmesi,
 • Avusturya ile Rusya arasında balkanlara egemen olma yarışı,
 • Almanya'nın Osmanlı topraklarında ki emellerine Rusya'nın engel olduğunu düşünmesi,
Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girme Nedenleri:
 • Devlet adamlarının savaşı Almaya'nın kazanacağını düşünmeleri,
 • XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında kaybedilen toprakların geri alınabileceğinin düşünülmesi,
 • İttihat ve Terakki Fırkası'nın Alman hayranlığı ve askeri ıslahatlardan Almanya'nın faydalanması,
 • Ege adalarının geri alınmak istenmesi, 
 • Osmanlı'nın siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi,
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşına Girmesi Sonucunda:
 • Yeni cepheler açılmış ve savaş alanı genişlemiştir.
 • İngiltere Kıbrıs'ı topraklarına kattığını açıklamıştır.
 • Osmanlı tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırmıştır.
 • Osmanlı birden fazla cephede savaşmak zorunda kalmış.
 • Osmanlı toprakları yapılan gizli antlaşmalarla İtilaf devletleri  arasında paylaşılmış.
I. Dünya Savaşının Genel Sonuçları:
 • Osmanlı, Almanya ve Avusturya- Macaristan imparatorluğu ile Rus Çarlığı parçalandı.
 • Dünya barışını korumak amacıyla Cemiyet-i Akvam kuruldu.
 • Sömürgeciliğin yerini manda yönetimi aldı.
 • Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Litvanya, Macaristan ve Türkiye gibi yeni devletler kuruldu.
 • Sınırların çizilmesinde milliyetçilik ilkesine dikkat edilmesi azınlıklar sorununa neden olmuştur.
 • Cumhuriyet rejimi ağırlık kazanmıştır.
 • Ümmüyetçilik anlayışı son buldu.
 • Osmanlının yıkılması Almanya, Avusturya- Macaristan ve Rusya'da ki değişiklikler Orta Avrupa'da dengelerin bozulmasına ve otorite boşluğuna neden oldu.
 • Bu savaşta kimyasal silahlar, denizatı ve tank kullanılmıştır.

Yayınlanma Tarihi : 03.11.2014 04:25:38

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "20 Yüzyılda Osmanlı Devleti"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Padişah Lokumu

Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

Sultan Murat

Sultan Murat: Osmanlı padişahları içerisinde ismi Sultan Murat olarak geçen 4 padişah bulunur. Bütün bu padişahların özgeçmişlerinden özetle bahsedeceğiz. Sultan I. Murat: Babasının adı: Orhan Gazi Annesinin adı: Nilüfer Hatun Doğ...

Emir Sultan

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır. Nesebi ve HayatıSoyunun hazret-i Hüseyin’e dayandığı iddi...

Padişah Ahmet

Padişah Ahmet, 18 Nisan 1590 yılında Manisa' da doğmuş ve 22 Kasım 1617 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Padişah Ahmet 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur. Padişah Ahmet'in babası 3. Mehmet ve annesi Handan Vali...

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan: Medineli Müslümanlardan olan ve hicret esnasında Hz. Peygamber'i kendi evinde misafir eden sahabedir. Medineli tüm Müslümanlar Peygamber efendimizi kendi evlerinde konuk etmek istiyorlardı. Bu durum üzerine Peygambe...

Tanzimat

Tanzimat, Gülhane Hatt-ı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan, Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerine yöneldiği dönemi ifade eder. Sultan Abdülmecid’in tahta oturmasıyla yaptığı ilk iş Tanzimat Fermanı’nı i...

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlının Duraklama Dönemi: 1579-1699 yılları arasında ve  Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesi ile başlayan dönemdir. Deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi, merkezi yönetimin bozulması, devlet yönetiminde otoritenin bozulması, devlete ol...

Handan Sultan

Handan Sultan, 1576 yılında dünyaya gelmiştir. Tam ismi Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şan Hazretleri idi. Doğduğunda adı Helen olan Handan Sultan aslen Rum asıllıdır. Güzelliğinden dolayı o  dönemin Manisa sanca...

Sultan Selim

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa, şehzadenin başına gelen ve içler acıtan bir sonla biten taht kavgasında nefesi boğularak feda edilmiş bir hikaye. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen babası Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Şeh...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017