Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?
12 Temmuz 2024

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Osmanlı Hukuk Sistemi

Osmanlı hukuk sistemi, birçok hukuk sisteminin sentezlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Hukuk sistemi, bir ülkenin gelişmesinde ve kalıcı olmasında oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Osmanlı Devleti'nin dört kıtada uzun yıllar boyunca hüküm sürmesindeki en önemli faktörlerden biri de güçlü bir hukuk sistemine sahip olmasıdır. Osmanlı Devleti'nin hukuk konusuna büyük önem vermesi, İslam dininden kaynaklanmaktadır. İslam dininin adalet anlayışına verdiği önem, Osmanlı Devleti'ni de derinden etkilemiştir.

Osmanlı Hukuk Sisteminin Gelişimi

Osmanlı hukuk sistemi, başlangıçta yazılı olmayan kurallar ve gelenekler üzerinden yürütülmekteydi. Zamanla sınırların genişlemesiyle birlikte yazılı hukukun gerekliliği hissedildi ve bu doğrultuda yeni bir hukuk sistemi oluşturuldu. Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemi, Şer'i hukuk ve örfi hukuk olmak üzere iki ana bölüme ayrılmaktaydı.

Şer'i Hukuk

Şer'i hukuk, Kur'an-ı Kerim, sünnet, kıyas ve icma gibi İslami kaynaklara dayanan bir hukuk sistemidir. Din işleri Şeyhülislama ait olup, Şeyhülislam'ın yargılama yetkisi bulunmamaktadır. Yasama ve yürütme fonksiyonları fetvalar aracılığıyla sağlanmaktaydı. Kazaskerler ve kadılar, adli işlerden sorumluydu. Şer'i hukukun işleyişini sağlayan en önemli mertebe kazaskerliktir. Kazaskerler, Osmanlı'da yargı sistemini oluşturan kadıların tayin işlerinden sorumluydu. İstanbul Kadısı, Osmanlı'da en yüksek mertebedeki yargıçtı. Kadılar kazaskerlere bağlı olup devletten maaş almaz, geçimlerini davalarda aldıkları harçlarla sağlarlardı. Kadıların verdiği kararı beğenmeyenler, Divan-ı Hümayun'a başvurabilirdi.

Örfi Hukuk

Örfi hukuk, töre kurallarının İslamiyete ters düşmeyecek şekilde düzenlenmesiyle oluşturulmuş kurallardan oluşur. Padişahın yönetim, mali ve ceza konularında çıkardığı kanunnameler de örfi hukuka dahildir. Örfi hukuk hazırlanırken şer'i hukuka aykırı olmamasına özen gösterilirdi. Yasama yetkisi padişaha ait olup, padişah buyrukları "ferman" olarak nişancı tarafından kaleme alınır ve padişah tuğrası eklenerek resmiyet kazanırdı.

Fatih Kanunnamesi

Osmanlı hukuk sisteminde önemli bir gelişmeyi Fatih Sultan Mehmet gerçekleştirmiştir. Fatih, İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı kanunnamesini uygulamaya sokmuştur. Bu kanunname "Kanunname-i Ali Osman" olarak bilinir. Kanunname, saltanat kurallarından protokol işleyişine kadar birçok kanunu içermektedir. Ancak kardeş katline cevaz veren kanun ön plana çıkmaktadır. Bu kanun şu şekilde yer almıştır: "Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların Nizam-ı Alem için katl eylemek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anınla amil olanlar." Bu kanunun amacı, taht kavgalarına son vermekti.

Osmanlı Devleti'nde tüm davalar Şer'i Mahkemelerde görülürdü. Mahkemelerde kadılar karar organıydı. Kadılar padişah tarafından atanır ve doğrudan padişaha bağlıydı. Bu şekilde kadıların bağımsız çalışmaları sağlanmış olurdu.

Kadıların Görevleri
  • Kadılar, bulundukları yerdeki halkın istek ve şikâyetlerini merkeze bildirerek halk ile padişah arasında köprü olurlardı.
  • Merkezden gelen emirleri bulundukları bölgedeki halka duyurmakla sorumluydular.
  • Kadılar, günümüzdeki belediye başkanları gibi görev yaparlardı. Belediye başkanının tüm görev ve yetkilerini kullanmaya yetkiliydiler.
  • Evlenme, iş kurma, boşanma gibi konularda onaylama işlemleri de yaparlardı. Aynı zamanda noter görevi görürlerdi.
  • Avarız vergilerinin toplanması da kadıların göreviydi.
Kadılar, bulundukları bölgede iki seneden fazla kalmazdı. Bunun sebebi, halkla kaynaşıp tarafsızlıklarını yitirmemeleri içindi. Kadıların yardımcısına "naip" denirdi. Ayrıca "müftüler" de kadıların yardımcılarıydı. Müftüler, hukuki konularda kadılara danışmanlık yaparlar ve fetva verirlerdi.

Tanzimat Dönemi ve Hukukta Yenilikler

Osmanlı hukuk sisteminde en önemli gelişmeler Tanzimat Dönemi'nden sonra yaşanmıştır. Adliye Nezareti ve Ticaret Mahkemeleri kurulmuş, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu, Deniz Ticaret Kanunu gibi birçok kanun yürürlüğe sokulmuştur. Bu kanunların büyük bir kısmı Fransız kanunlarından esinlenilerek hazırlanmıştır. Kısa adıyla Mecelle olarak bilinen ve 1851 maddeden oluşan, İslam hukukuna dayanan yapıt, Osmanlı Devleti'nin hukuk sisteminde önemli bir yer tutmaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Ulus

12 Temmuz 2024 Cuma

Osmanlı Devleti'nin hukuk sisteminde kadılar nasıl tarafsız kalabiliyordu? Özellikle iki seneden fazla aynı yerde kalmamaları bu amaca nasıl hizmet ediyordu?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Ulus, Osmanlı Devleti'nin hukuk sisteminde kadıların tarafsızlığını sağlamak için getirdiği uygulamalar gerçekten dikkat çekicidir. Kadıların iki seneden fazla aynı yerde kalmamaları, yerel halk ile fazla yakınlaşmalarını ve dolayısıyla tarafsız karar verme yetilerini kaybetmelerini önlemek amacı taşıyordu. Bu sayede, kadılar yerel etkilerden uzak kalarak, hukukun üstünlüğünü ve adaletin sağlanmasını temin etmeye çalışıyorlardı. Bu uygulama, adalet sisteminin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İkinci Kosova Savaşı ve Sonuçları

İkinci Kosova Savaşı ve Sonuçları

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Halime Sultan. Hayatı ve Ölümü

Halime Sultan. Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Güncel

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

Güncel

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Güncel

Rodosun Fethi ve Tarihi

Rodosun Fethi ve Tarihi

Ertuğrul Gazi Hayatı ve Dönemi

Ertuğrul Gazi Hayatı ve Dönemi

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

3. Osman Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Şah Sultan Hayatı ve Ölümü

Şah Sultan Hayatı ve Ölümü

3. Murat Dönemi ve Savaşları

3. Murat Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Divan Üyeleri

Osmanlı Divan Üyeleri

3. Mehmet Dönemi Fetihler

3. Mehmet Dönemi Fetihler

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

Son Padişah

Son Padişah

Osmanlıda Tımar Sistemi

Osmanlıda Tımar Sistemi

Osmanlı Başkentleri

Osmanlı Başkentleri

Osmanlıda Vakıf Nasıl İşletilirdi?

Osmanlıda Vakıf Nasıl İşletilirdi?

Fatih Sultan Mehmet Hayatı ve Ölümü

Fatih Sultan Mehmet Hayatı ve Ölümü

Nurbanu Sultan Hayatı ve Dönemi

Nurbanu Sultan Hayatı ve Dönemi

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

İbrahim Padişah Hayatı ve Ölümü

İbrahim Padişah Hayatı ve Ölümü

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Osmanlı Beylikleri Özellikleri ve Dönemleri

Osmanlı Beylikleri Özellikleri ve Dönemleri

Pir Sultan Abdal Hayatı ve Ölümü

Pir Sultan Abdal Hayatı ve Ölümü

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi