osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarOsmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu ( 1929 ), Anadolu'da kurulan Anadolu Selçuklu Devleti Malazgirt Savaşından sonra sınırların güvenliğini korumak amacıyla sınırda ki bölgelere Türkleri yerleştirmiş ve buralarda uç beylikleri oluşturmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti Kösedağ Savaşında ( 1243 ) Moğollara yenilmiş ve ilk önce zayıflamaya başlamış, daha sonra da yıkılma sürecine girmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girince sınırda bulunan uç beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Osmanlı Beyliği de bu beyliklerden biridir. Oğuzların Bozok koluna mensup olan Osmanlı Beyliği Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Aladdin Keykubat zamanında Ankara Karacadağ yakınlarına yerleşmişlerdir. Daha sonra Ertuğrul Gazi önderliğinde Osmanlı Beyliği Bizans'ın elinde bulunan Söğüt ve Domaniç'i ele geçirmiş ve buraya yerleşmişlerdir. Ertuğrul Gazinin ölümünden sonra devletin başına oğlu Osman Bey geçmiştir. Anadolu'da İlhanlı Devleti'nin ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin gücünün azalmasını fırsat bilen Osman Bey 1299 tarihinde bağımsızlığını ilan etti.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları:
 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • I. Murat
 • I. Bayezit ( Yıldırım )
 • Fetret Dönemi ( 1402-1413 padişahsız geçmiştir )
 • I. Mehmet ( Çelebi )
 • II. Murat
 • ( II. Mehmet )
Osman Bey Dönemi : ( 1299-1324 )

Osman Bey, İyi bir yol izleyerek kendisinden güçlü olan Anadolu Beylikleri ile mücadele etmek yerine eski gücünü kaybetmiş Bizans Devletine karşı mücadele etmiştir. Bizans tekfurlarından Karacahisar'ı alan Osman Bey, İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir'i de topraklarına kattı. 

Koyunhisar Savaşı: ( 1302 )
 • Osmanlı Devleti ile Bizanslı tekfurlar arasında meydana gelen bir savaştır.
 • Yapılan bu savaşı Osmanlı Devleti kazandı. İzmit, İznik ve Bursa'nın alınması daha hale geldi.
 • Bu savaş Bizans ile yapılan ilk savaştır.
Orhan Bey Dönemi: ( 1326-1362 )

Orhan Bey, babası öldükten sonra başa geçti. Bursa'yı fetih etti ve başkent yaptı. İznik'in fethi için çalışmalar başlattı. Buna engel olmak isteyen Bizans kralının kurduğu ordu Maltepe ( Palekonon ) Savaşında yenilgiye uğratıldı. ( 1329 ) Bu savaş Bizans Devleti ile doğrudan yapıldı ve İznik başkent yapıldı. Bizans ile  taht kavgasına giren Kantakuze'ne yardım edildi. Bu yardım sayesinde Gelibolu'da ki Çimpe Kalesi kazanıldı. Çimpe Kalesi alındıktan sonra Gelibolu'nun fethi için girişimlerde bulundu. Kazanılan Tekirdağ dolaylarına Anadolu'dan getirilen Türkler yerleştirildi. Bu sırada Karesi Beyliğine son verildi. Çimpe Klaesinin alınmış olmasıyla birlikte Rumeli'ye geçiş yolu da aynı zamanda açılmış oldu. Divan Teşkilatı kuruldu. Yaya ve Müsellem ( atlı ) askerlerden oluşan ilk düzenli ordu kurulmuş oldu. Böylece beylikten devlete geçiş sağlandı.

I. Murat Dönemi: ( 1362-1389 )

I. Murat döneminde Karamanlıların kışkırtması nedeniyle Ankara'yı idarelerine alan Ahiler'den Ankara geri alındı. Rumeli'de yapılan Sazlıdere Savaşı kazanıldı. Bu savaştan sonra Edirne fetih edildi. ( 1363 ) Edirne'nin fethine tepki olarak Papalık propaganda yaptı.Bunun sonucunda Haçlı Ordusu kuruldu ve Haçlılar Sırpsındığı savaşında yenilgiye uğratıldı. ( 1364 ) Hamitoğulları Beyliğinden toprak satın alındı. Anadolu'ya yönelen Osmanlılara KAramanlılar karşı çıktı. Osmanlı Devleti yaptığı savaş ile Karamanlılara üstünlüklerini kabul ettirdiler. Balkanlarda Osmanlı akıncı birliği Ploşnik Savaşı ile yenilgiye uğratıldı.  Bundan yararlanan Sırplar Osmanlı Devletini Balkanlardan atmak için Haçlı Ordusu kurdular. I. Murat kurulan bu haçlı ordusunu I. Kosova Savaşı ile yenilgiye uğrattı. ( 1389 ) Yapılan bu savaşın sonunda I. Murat bir sırplı tarafından öldürüldü.

I. Bayezit Dönemi ( Yıldırım 1389-1402 )

I. Bayezit, I. Murat'ın verdiği karar ile hükümdar oldu. Taht kavgasına gireceğini düşündüğü kardeşini öldürttü. Karamanlılar da dahil olmak üzere batı Anadolu'da bulunan beyliklerin tamamına son verdi. Böylece Büyük ölçüde siyasi birliği sağlamış oldu. İlk kez İstanbul kuşatıldı.
Osmanlı Devletinin Kuruluşu

İstanbul'u kuşatmasının ardından Batı Avrupa uluslarının katılımları ile büyük bir Haçlı Ordusu kuruldu. Yıldırım Bayezit Bu orduyu Niğbolu Savaşı ile yendi. ( 1396 ) KAradeniz'den Bizans' a gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarı ( Güzelce Hisarı ) yaptırdı. Bu sırada Doğu Anadolu'da Timur tehlikesi ortaya çıktı. Bunun üzerine Bizans ile anlaşma yapılarak kuşatma kaldırıldı. Bu anlaşmaya göre;
 • Bizans yıllık vergi verecek,
 • İstanbul 'da bir müslüman mahallesi kurulacak,
 • Haliç'e bir Osmanlı Birliği yerleştirilecek. 
Ankara Savaşı Nedenleri: (1402 )
 • Karakoyunlu ve Celayir hükümdarlarının topraklarını Timur'a kaptırdıktan sonra Osmanlı Devleti'ne sığınmaları.
 • Timur'un Osmanlı Devleti'ne sığınan hükümdarları geri istemesi.
 • Yıldırım Bayezit'in Anadolu'da beyliklerine son verdiği beylerin Timur'dan yardım istemeleri.
 • Timur'un kendi üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışması.
Bu savaşı Timur kazandı.

Ankara Savaşı Sonuçları:
 • Anadolu'da ki siyasi birlik bozuldu. Bu savaşın en önemli sonucudur. Çünkü beylikler tekrar kurulmaya başlanmıştır.
 • Yıldırım Bayezit öldü.
 • Yıldırım Bayezit'in oğulları arasında taht kavgaları başladı.
 • Yaşanılan bu taht kavgaları döneminde devlet dağılma tehlikesi geçirdi. 11 yıl süren bu kavgayı Çelebi Mehmet kazandı.
Fetret Devri: ( 1402-1413 ) 

Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Osmanlı Devleti topraklarını Yıldırım Bayezit'in oğulları arasında paylaştırmış ve bu şekilde taht kavgalarının çıkmasına sebep olmuştur. Timur'un taht kavgaları çıkarmasının sebebi Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını sağlamaktı. Yaklaşık olarak 11 yıl sren taht kavgaları sırasında Osmanlı Devleti padişahsız kalmış, devlet dağılma tehlikesi geçirmiştir. Kardeşler arasında yaşanan bu mücadeleyi 1413 yılında Çelebi Mehmet kazanmıştır ve fetret devrine son vermiştir. Çelebi Mehmet tahta geçtikten sonra Anadolu siyasi birliğini sağlamak için mücadele etmiştir. Devlet otoritesini tekrar sağlamış ölümünden sonra da yerine oğlu geçmiştir.

I. Mehmet Dönemi: ( Çelebi 1413-1421 )

Bozulan devlet otoritesini tekrar sağlayarak sağlamlaştırdı. Böylece dağılmak üzere olan devleti dağılmaktan kurtardı. Bu çalışmalarından dolayı devletin ikinci kurucusu sayılır. Ege denizinde Venediklilere ait adalardan Anadolu kyılarına saldırılar oldu, bundan dolayı Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. Osmanlı Devleti'nin den,z gücü zayıftı. Bundan dolayı Osmanlı Devleti yenildi. Bizans'ın araya girmesi ile anlaşma yapıldı. Fetret döneminde ki siyasi ve sosyal sorunları gerekçe gösteren Şeyh Bedrettin isyan çıkardı. Rumeli'de çıkan bu isyan kısa sürede bastırıldı. ( 1420 ) Timur'un Semerkant'a götürdüğü Mustafa Çelebi geri dönerek taht kavgasına girdi. Mücadeleyi kaybedince Bizas'a sığındı. Bu kişinin gerçek Mehmet Çelebi olmadığı iddia edildi. Bundan dolayı da bu olaya '' Düzmece Mustafa Olayı '' denmiştir.

II. Murat Dönemi: ( 1421-1451 )

Bizans Devleti Mustafa Çelebi'nin başlattığı taht kavgasını desteklemiş ve II. Murat bu mücadeleyi kazanarak başa geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin otoritesini sarsmak için Germiyan ve Karaman beyleri II. Murat'ın kardeşi Şehzade Mustafa'yı taht kavgasına sürüklediler. Bu mücadeleyi de II. Murat kazandı. Osmanlı ordusu Balkanlarda Macarlar ile yaptıkları savaşı kaybettiler. Bunun üzerine II. Murat barış istedi. Macarlar ile Edirne Segedin Anlaşması imzalandı. ( 1444 )  Bu anlaşmaya göre;
 • 10 yıl savaş olmayacak,
 • Tuna sınır sayılacak,
II. Murat iktidarı küçük yaştaki II. Mehmet'e bıraktı. Ancak devlet adamları arasında sorunlar ortaya çıktı. Macarlar yapılan anlaşmayı bozdular. II. Murat yeniden padişahlığa geldi. Macarlar Varna Savaşında yenilgiye uğratıldı. ( 1444 )  II. Murat iktidarı tekrar bıraktı. Aynı sorunlar yinelenince tekrar başa geldi. Macarların yönetiminde bulunan haçlı ordusunu II. Kosova Savaşı'nda yenilgiye uğrattı. ( 1448 ) Balkanlı ulusu bir daha saldırı düzenlemedi. Bu şekilde Osmanlıların Balkanlara yerleşmesi kesinleşti.

Yayınlanma Tarihi : 03.11.2014 04:29:08

Osmanlı Devletinin Kuruluşu Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Osmanlı Devletinin Kuruluşu"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Padişah Lokumu

Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

Sultan Murat

Sultan Murat: Osmanlı padişahları içerisinde ismi Sultan Murat olarak geçen 4 padişah bulunur. Bütün bu padişahların özgeçmişlerinden özetle bahsedeceğiz. Sultan I. Murat: Babasının adı: Orhan Gazi Annesinin adı: Nilüfer Hatun Doğ...

Emir Sultan

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır. Nesebi ve HayatıSoyunun hazret-i Hüseyin’e dayandığı iddi...

Padişah Ahmet

Padişah Ahmet, 18 Nisan 1590 yılında Manisa' da doğmuş ve 22 Kasım 1617 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Padişah Ahmet 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur. Padişah Ahmet'in babası 3. Mehmet ve annesi Handan Vali...

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan: Medineli Müslümanlardan olan ve hicret esnasında Hz. Peygamber'i kendi evinde misafir eden sahabedir. Medineli tüm Müslümanlar Peygamber efendimizi kendi evlerinde konuk etmek istiyorlardı. Bu durum üzerine Peygambe...

Tanzimat

Tanzimat, Gülhane Hatt-ı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan, Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerine yöneldiği dönemi ifade eder. Sultan Abdülmecid’in tahta oturmasıyla yaptığı ilk iş Tanzimat Fermanı’nı i...

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlının Duraklama Dönemi: 1579-1699 yılları arasında ve  Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesi ile başlayan dönemdir. Deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi, merkezi yönetimin bozulması, devlet yönetiminde otoritenin bozulması, devlete ol...

Handan Sultan

Handan Sultan, 1576 yılında dünyaya gelmiştir. Tam ismi Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şan Hazretleri idi. Doğduğunda adı Helen olan Handan Sultan aslen Rum asıllıdır. Güzelliğinden dolayı o  dönemin Manisa sanca...

Sultan Selim

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa, şehzadenin başına gelen ve içler acıtan bir sonla biten taht kavgasında nefesi boğularak feda edilmiş bir hikaye. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen babası Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Şeh...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017