Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1299), Anadolu'da kurulan Anadolu Selçuklu Devleti Malazgirt Savaşından sonra sınırların güvenliğini korumak amacıyla sınırdaki bölgelere Türkleri yerleştirmiş ve buralarda uç beylikleri oluşturmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti Kösedağ Savaşında (1243) Moğollara yenilmiş ve ilk önce zayıflamaya başlamış, daha sonra da yıkılma sürecine girmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girince sınırda bulunan uç beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Osmanlı Beyliği de bu beyliklerden biridir. Oğuzların Bozok koluna mensup olan Osmanlı Beyliği Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Aladdin Keykubat zamanında Ankara Karacadağ yakınlarına yerleşmişlerdir. Daha sonra Ertuğrul Gazi önderliğinde Osmanlı Beyliği Bizans'ın elinde bulunan Söğüt ve Domaniç'i ele geçirmiş ve buraya yerleşmişlerdir. Ertuğrul Gazinin ölümünden sonra devletin başına oğlu Osman Bey geçmiştir. Anadolu'da İlhanlı Devleti'nin ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin gücünün azalmasını fırsat bilen Osman Bey 1299 tarihinde bağımsızlığını ilan etti.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • I. Murat
 • I. Bayezit (Yıldırım)
 • Fetret Dönemi (1402-1413 padişahsız geçmiştir)
 • I. Mehmet (Çelebi)
 • II. Murat
 • (II. Mehmet)

Osman Bey Dönemi: (1299-1324)


Osman Bey, İyi bir yol izleyerek kendisinden güçlü olan Anadolu Beylikleri ile mücadele etmek yerine eski gücünü kaybetmiş Bizans Devletine karşı mücadele etmiştir. Bizans tekfurlarından Karacahisar'ı alan Osman Bey, İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir'i de topraklarına kattı.

Koyunhisar Savaşı: (1302)

 • Osmanlı Devleti ile Bizanslı tekfurlar arasında meydana gelen bir savaştır.
 • Yapılan bu savaşı Osmanlı Devleti kazandı. İzmit, İznik ve Bursa'nın alınması daha hale geldi.
 • Bu savaş Bizans ile yapılan ilk savaştır.
Orhan Bey Dönemi: (1326-1362)

Orhan Bey, babası öldükten sonra başa geçti. Bursa'yı fethetti ve başkent yaptı. İznik'in fethi için çalışmalar başlattı. Buna engel olmak isteyen Bizans kralının kurduğu ordu Maltepe (Palekonon) Savaşında yenilgiye uğratıldı. (1329) bu savaş Bizans Devleti ile doğrudan yapıldı ve İznik başkent yapıldı. Bizans ile taht kavgasına giren Kantakuze'ne yardım edildi. Bu yardım sayesinde Gelibolu'daki Çimpe Kalesi kazanıldı. Çimpe Kalesi alındıktan sonra Gelibolu'nun fethi için girişimlerde bulundu. Kazanılan Tekirdağ dolaylarına Anadolu'dan getirilen Türkler yerleştirildi. Bu sırada Karesi Beyliğine son verildi. Çimpe Klaesinin alınmış olmasıyla birlikte Rumeli'ye geçiş yolu da aynı zamanda açılmış oldu. Divan Teşkilatı kuruldu. Yaya ve Müsellem (Atlı) askerlerden oluşan ilk düzenli ordu kurulmuş oldu. Böylece beylikten devlete geçiş sağlandı.

I. Murat Dönemi: (1362-1389)

I. Murat döneminde Karamanlıların kışkırtması nedeniyle Ankara'yı idarelerine alan Ahiler'den Ankara geri alındı. Rumeli'de yapılan Sazlıdere Savaşı kazanıldı. Bu savaştan sonra Edirne fethedildi. (1363) Edirne'nin fethine tepki olarak Papalık propaganda yaptı. Bunun sonucunda Haçlı Ordusu kuruldu ve Haçlılar Sırpsındığı savaşında yenilgiye uğratıldı. (1364) Hamitoğulları Beyliğinden toprak satın alındı. Anadolu'ya yönelen Osmanlılara Karamanlılar karşı çıktı. Osmanlı Devleti yaptığı savaş ile Karamanlılara üstünlüklerini kabul ettirdiler. Balkanlarda Osmanlı akıncı birliği Ploşnik Savaşı ile yenilgiye uğratıldı. Bundan yararlanan Sırplar Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak için Haçlı Ordusu kurdular. I. Murat kurulan bu haçlı ordusunu I. Kosova Savaşı ile yenilgiye uğrattı. (1389) Yapılan bu savaşın sonunda I. Murat bir Sırplı tarafından öldürüldü.

I. Bayezit Dönemi (Yıldırım 1389-1402)

I. Bayezit, I. Murat'ın verdiği karar ile hükümdar oldu. Taht kavgasına gireceğini düşündüğü kardeşini öldürttü. Karamanlılar da dahil olmak üzere batı Anadolu'da bulunan beyliklerin tamamına son verdi. Böylece Büyük ölçüde siyasi birliği sağlamış oldu. İlk kez İstanbul kuşatıldı. İstanbul'u kuşatmasının ardından Batı Avrupa uluslarının katılımları ile büyük bir Haçlı Ordusu kuruldu. Yıldırım Bayezit bu orduyu Niğbolu Savaşı ile yendi. (1396) Karadeniz'den Bizans'a gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarı (Güzelce Hisarı) yaptırdı. Bu sırada Doğu Anadolu'da Timur tehlikesi ortaya çıktı. Bunun üzerine Bizans ile anlaşma yapılarak kuşatma kaldırıldı. Bu anlaşmaya göre;
 • Bizans yıllık vergi verecek,
 • İstanbul 'da bir Müslüman mahallesi kurulacak,
 • Haliç'e bir Osmanlı Birliği yerleştirilecek.
Ankara Savaşı Nedenleri: (1402)
 • Karakoyunlu ve Celayir hükümdarlarının topraklarını Timur'a kaptırdıktan sonra Osmanlı Devleti'ne sığınmaları.
 • Timur'un Osmanlı Devleti'ne sığınan hükümdarları geri istemesi.
 • Yıldırım Bayezid'in Anadolu'da beyliklerine son verdiği beylerin Timur'dan yardım istemeleri.
 • Timur'un kendi üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışması.
Bu savaşı Timur kazandı.

Ankara Savaşı Sonuçları
 • Anadolu'daki siyasi birlik bozuldu. Bu savaşın en önemli sonucudur. Çünkü beylikler tekrar kurulmaya başlanmıştır.
 • Yıldırım Bayezit öldü.
 • Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgaları başladı.
 • Yaşanılan bu taht kavgaları döneminde devlet dağılma tehlikesi geçirdi. 11 yıl süren bu kavgayı Çelebi Mehmet kazandı.
Fetret Devri: (1402-1413)

Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Osmanlı Devleti topraklarını Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında paylaştırmış ve bu şekilde taht kavgalarının çıkmasına sebep olmuştur. Timur'un taht kavgaları çıkarmasının sebebi Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını sağlamaktı. Yaklaşık olarak 11 yıl süren taht kavgaları sırasında Osmanlı Devleti padişahsız kalmış, devlet dağılma tehlikesi geçirmiştir. Kardeşler arasında yaşanan bu mücadeleyi 1413 yılında Çelebi Mehmet kazanmıştır ve fetret devrine son vermiştir. Çelebi Mehmet tahta geçtikten sonra Anadolu siyasi birliğini sağlamak için mücadele etmiştir. Devlet otoritesini tekrar sağlamış ölümünden sonra da yerine oğlu geçmiştir.

I. Mehmet Dönemi: (Çelebi 1413-1421)

Bozulan devlet otoritesini tekrar sağlayarak sağlamlaştırdı. Böylece dağılmak üzere olan devleti dağılmaktan kurtardı. Bu çalışmalarından dolayı devletin ikinci kurucusu sayılır. Ege denizinde Venediklilere ait adalardan Anadolu kıyılarına saldırılar oldu, bundan dolayı Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. Osmanlı Devleti'nin deniz gücü zayıftı. Bundan dolayı Osmanlı Devleti yenildi. Bizans'ın araya girmesi ile anlaşma yapıldı. Fetret dönemindeki siyasi ve sosyal sorunları gerekçe gösteren Şeyh Bedrettin isyan çıkardı. Rumeli'de çıkan bu isyan kısa sürede bastırıldı. (1420) Timur'un Semerkant'a götürdüğü Mustafa Çelebi geri dönerek taht kavgasına girdi. Mücadeleyi kaybedince Bizans'a sığındı. Bu kişinin gerçek Mehmet Çelebi olmadığı iddia edildi. Bundan dolayı da bu olaya ' Düzmece Mustafa Olayı ' denmiştir.

II. Murat Dönemi: (1421-1451)

Bizans Devleti Mustafa Çelebi'nin başlattığı taht kavgasını desteklemiş ve II. Murat bu mücadeleyi kazanarak başa geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin otoritesini sarsmak için Germiyan ve Karaman beyleri II. Murat'ın kardeşi Şehzade Mustafa'yı taht kavgasına sürüklediler. Bu mücadeleyi de II. Murat kazandı. Osmanlı ordusu Balkanlarda Macarlar ile yaptıkları savaşı kaybettiler. Bunun üzerine II. Murat barış istedi. Macarlar ile Edirne Segedin Anlaşması imzalandı. (1444) bu anlaşmaya göre;
 • 10 yıl savaş olmayacak,
 • Tuna sınır sayılacak,
II. Murat iktidarı küçük yaştaki II. Mehmet'e bıraktı. Ancak devlet adamları arasında sorunlar ortaya çıktı. Macarlar yapılan anlaşmayı bozdular. II. Murat yeniden padişahlığa geldi. Macarlar Varna Savaşında yenilgiye uğratıldı. (1444) II. Murat iktidarı tekrar bıraktı. Aynı sorunlar yinelenince tekrar başa geldi. Macarların yönetiminde bulunan haçlı ordusunu II. Kosova Savaşı'nda yenilgiye uğrattı. (1448) Balkanlı ulusu bir daha saldırı düzenlemedi. Bu şekilde Osmanlıların Balkanlara yerleşmesi kesinleşti.
Son Güncelleme : 19.01.2024 09:11:23
Osmanlı Devletinin Kuruluşu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlı Devletinin Kuruluşu Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Devletinin Kuruluşu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024