4. Murat

4. Murat

4. Murat, 27 Temmuz 1612 yılında doğmuş olan 96. İslam halifesi ve 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ve 1640 yılları arasında toplam 17 yıl saltanatta kalmıştır. Babası 1. Ahmet, annesi ise Kösem Sultan'dır. Tarihte Bağdat Fatihi ve Sahib-i Kıran ve Gazi olarak bilinir. Ağabeyi olan Genç Osman'ın Yedikule zindanlarında öldürülmesi üzerine, tahta geçen amcası 1. Mustafa'nın akli dengesi olmadığı ileri sürülüp 11 yaşında tahta geçirilen 4. Murat'ın saltanatı 10 Eylül 1623 yılında başlamış oldu.

4. Murat'ın saltanatının ilk yılları

Çok erken bir yaşta tahta geçmek zorunda kalan 4. Murat, o zamana kadar kafeste geçen bir hayat sürmüştür. Annesi Kösem Sultan oğlunu cülüs töreni için hazırlamış, kılıç kuşandıktan sonra sünnet ettirmiştir. Padişahlığa daha hazır olmayan sultan eğitimini bile tamamlamamıştı. Abisinin ölümüne şahitlik etmiş, amcasının tahttan indirilişini görmüştür. Saltanatın ilk yıllarında yaşının küçük olması sebebiyle Annesi Kösem Sultan vekil olarak tayin edilmiştir.

Kösem Sultan'ın iktidar dönemi

Kösem Sultan'ın söz sahibi olduğu dönemde, ülkede içi ve dış karışıklıkların devam ettiği bir ortam hüküm sürmekteydi. Bir yandan 4. Murat'ın eğitimine ağırlık vermiş, diğer yandan saltanat naibesi ile ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. Bu olay Osmanlı Devletinin tarihinde ilk kez yaşanmıştır. Safevilerin Irak'ı ele geçirmesi ve Mardin'e ilerlemesi, Bağdat ve diğer yerlerde Sünnilerin kılıçtan geçirilmesi, Ortadoğu'da Sünni ve Şii dengesinin bozulması gibi karışıklıklar yaşandı. Lübnan, Yemen, Kırım ve Mısır'da isyanlar baş gösterdi. Doğu Anadolu'da Abaza Mehmet Paşa'nın isyanları yaşandı. Devletin gelirlerinde vergi sisteminden kaynaklanan azalmalar oldu. Sadrazam Hüsrev Paşa'nın görevinden alınmasından dolayı yeniçerilerin sarayı basıp sadrazamı öldürmesi ve şehzadelerin öldürülmemesi için kendilerine verilmesini istemeleri ise padişah, veziri azam ve şeyhülislamın kefilliğiyle durduruldu. 4. Murat'ı annesinin gölgesinde kalma düşüncesi, yaşının küçüklüğü sebebiyle küçümsenmesi sert bir mizaca sahip olmasına sebep olmuştur. Kösem Sultan ise Abaza Mehmet Paşa'nın isyanını durdurmuş ve ülkenin bu durumdan kurtulması için çabalamıştır. On yıl boyunca iktidarda söz sahibi olmuş, sekiz veziri azamla çalışmıştır. Hayır işlerine önem vermiş, borçlu mahkumların borçlarını ödemiştir. Bu icraatlar o dönemde takdirle karşılanmıştır.

4. Murat'ın saltanatı devralması

Sultan gerekli tecrübeyi kazandıktan sonra, yeniçerileri merasim yapmak için Sultan Ahmet Meydanında toplamıştır. Tören sırasında yaşı ile alay eden subaya kılıcıyla verdiği ceza, yeniçerilerin düzene girmesine sebep olmuştur. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Anadolu'daki otoriteyi sağlamak için Bağdat üzerine sefer düzenlemiştir. Kanuni'den sonra ilk kez bir padişah Anadolu'ya seferler düzenlemiştir. 1638 tarihinde Bağdat Osmanlı topraklarına katılmıştır. Tarihin en görkemli seferlerinden birini gerçekleştiren 4. Murat, Bağdat Fatihi olarak anılmaktadır. 40 gün süren kuşatma, pek çok efsaneye konu olmuştur. Fethin ardından söylediği ''Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzeldi ne!'' sözü tarihe geçmiştir. 1623-1639 yıllarında yapılan Osmanlı - Safevi savaşlarında Ahıska, Doğu Anadolu, Kafkasların önemli bir kısmı ve Revan ele geçirilmiştir.

4. Murat döneminde yapılan önemli yenilikler

4. Murat Osmanlı tarihinde rüşvet ve iltimasa bir düzen getirmiş, İstanbul'da kahve, tütün ve alkolü yasaklamıştır. Bunun sebebi 1631 yılında yaşanan İstanbul yangınının tütün ve alkol alan yeniçeriler tarafından çıkarılmış olmasıdır. Bu yasaklar devletin otoritesini kazanması açısından önem taşımaktadır. Yasakları bizzat denetleyen padişah, uymayanlar hakkında ölüm cezaları uygulanmasını istedi. 4. Murat halkın gözünde otoriter bir padişah olarak yer etmiştir. Lagari Hasan Çelebi ve Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuş denemeleri bu dönemdeki bilimsel gelişmelerin en dikkat çekenidir. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesinden Üsküdar'daki Doğancılar meydanına kadar yaptığı uçuş, padişah tarafından bizzat izlenmiş ve takdir görmüştür. Bu uçuş dünya tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Gökyüzünde ilk kez bu kadar uzun yapılan bir uçuş ve kıtalararası ilk uçuş olması açısından önemlidir. Padişahın tarihte fiziksel gücüyle de anıldığını belirtelim. 4. Murat iyi bir eğitime sahip, ilme ve musikiye karşı ilgili bir padişahtır. Katip Çelebi ve Evliya Çelebi gibi alimleri kollamıştır. Devlet düzenini sağlamış, tımar sistemini yeniden düzenlemiştir.

4. Murat'ın ölümü

Padişah henüz 28 yaşında 9 Şubat 1640 yılında Avrupa'ya sefer hazırlığındayken nikris hastalığı sonucu vefat etmiştir. Ölümünden sonra kardeşi İbrahim tahta geçmiştir. Babası 1. Ahmet'in türbesine gömülmüştür. Saltanatı Osmanlı devletinin duraklama döneminde olmasına rağmen istikrarlı bir şekilde geçmiştir. Devletin bu istikrarı ölümünden sonra Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığına kadar sona ermiştir. Başarılı ve saygı duyulan bir padişah olması, askerliğe yatkın olması hakkında bir çok menkıbe yapılmasına sebep olmuştur. Genç Osman'ın ardından Osmanlılarda ikinci reformcu olarak bilinmektedir.

Son Güncelleme : 11.04.2021 06:56:08
4. Murat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

4. Murat Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "4. Murat"
Hüsrev Paşanın, yeniçeriler tarafından sevilen bir paşa olması nedeniyle, padişah kendisini görevden alınca yeniçeriler sarayı basarak yeni sadrazam Hafız Paşanın kendilerine verilmesini talep etmişler, bu yapılmazsa padişahı tahttan indirmekle tehdit etmişlerdir.Bunun üzerine yeni sadrazam Hafız Paşa yeniçerilere teslim edilmiş ve yeniçeriler tarafından linç edilmiştir. Padişahın kendi iktidarını sağlama almak için şehzadeleri öldürme ihtimaline karşı olarak da yeniçeriler, şehzadelerin öldürülmeyeceğine dair güvence istemişler, yeniçeriler tarafından sevilen şeyhülislam ve Topal Recep Paşanın biz padişaha kefiliz demeleri üzerine dağılmışlardır.
Bahri . 08.09.2014
CEVAP YAZ
Sadrazam Hüsrev Paşanın görevinden alınmasından dolayı yeniçerilerin sarayı basıp sadrazamı öldürmesi ve şehzadelerin öldürülmemesi için kendilerine verilmesini istemeleri ise padişah, veziri azam ve şeyhülislamın kefilliğiyle durduruldu. parağrafını bir çok kez okumama rağmen anlayamadım .
Tuğçe . 11.03.2014
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi Saltanatı: 1413-1421 Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah’...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt’ın Anadolu Siyaseti I.Murad’ın vefatı Anadolu da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar. Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşı...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. padişahı ve Sultan I.Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden İ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar’ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı. -1360...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği’ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur.Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır.İlk medrese İznik'te kurulu...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey’in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu’da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran’da kurulu İlhanlılar’ı metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bi...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur. Çocukluğu, gençliği ve aldığı ...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti’nde, I. Murat döneminde ‘’Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.’’ anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devl...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022